Articles of association

Bolagsordning

Articles of Association

för/for BAMBUSER AB (PUBL)

(Org .nr / Reg. No. 556731-3126)

1 § Firma / Name

Bolagets firma är Bambuser AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

The company’s name is Bambuser AB (publ). The company is a public company (publ).

2 § Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The company’s registered office shall be situated in the municipality of Stockholm, Sweden.

3 § Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt ​bedriva publiceringsverksamhet(broad- and narrowcasting) för information och underhållning med hjälp av IT samt fast ochtrådlös multimediateknik samt bedriva verksamhet med aktier och värdepapper och därmedförenlig verksamhet.

The object of the company’s business is, directly or indirectly, to conduct publishing operationsconduct publishing operations (broad- and narrowcasting) for information and entertainmentusing IT and wired and wireless multimedia technology and conduct business with shares andsecurities, and any other activities compatible therewith.

4 § Aktiekapitalet ska uppgå till lägst / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 3 350 000 och till högst SEK 13 400 000.

The share capital shall be not less than SEK 3,350,000 and not more than SEK 13,400,000.

5 § Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 67 000 000 och till högst 268 000 000.

The number of shares shall be not less than 67,000,000 and not more than 268,000,000.

6 § Board of directors

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10)styrelseledamöter och högst tio (10) styrelsesuppleanter.

The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall consist of not less than threemembers and not more than ten members with not more than ten deputy members.

7 § Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors, with not morethan two deputy auditors.

8 § Kallelse till bolagsstämma/ Notice of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt påbolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skaannonseras i Dagens Industri.

Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (theSwedish Official Gazette) and on the company’s webpage, within such time as set forth in theSwedish Companies Act. It shall be announced in Dagens Industri that a notice of a generalmeeting has been issued.

9 § Anmälan om deltagande på bolagsstämma / Notice of participation in shareholders’ meetings

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen somaktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 §tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar förestämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julaftoneller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vidbolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta isamband med anmälan om deltagande.

Shareholders that wish to participate at a general meeting shall be registered as shareholders ina transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7 Section 28, third paragraph, ofthe Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing five weekdaysprior to the meeting and shall also provide notification of their intention to attend the meeting nolater than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The lattermentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve,Christmas Eve, New Year’s Eve and must not fall earlier than the fifth weekday prior to themeeting.

10 § Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetings

Årsstämman skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held within six (6) months following the end of thefinancial year.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. föredragning av framlagdårsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut: a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b. om dispositionerbeträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 9. val av styrelseledamöterrevisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
 10. annat ärende, somankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet avhonom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

The following business shall be addressed at annual shareholders’ meetings:

 1. election of a chairman of the meeting;
 2. preparation and approval of the voting list;
 3. approval of the agenda;
 4. election of one or two persons who shall approve the minutes ofthe meeting;
 5. determination of whether the meeting was duly convened;
 6. submission ofthe annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financialstatements and the auditors’ report for the group;
 7. resolutions regarding: i. the adoption of the income statement and the balance sheet and, whereapplicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet; ii. allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; iii. discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;
 8. determination of fees for members of the board of directors and auditors;
 9. election of the members of the board of directors, auditors and, whereapplicable, deputy auditors;
 10. other matters, which are set out in the Swedish Companies Act orthe company’s articles of association. On shareholders’ meetings must each qualified voter vote for hisor her entire owned and represented shares, without limitation.

11 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company’s financial year shall be the calendar year.

12 § Avstämningsbolag / Euroclear company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) omvärdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the SwedishFinancial Instruments Accounts Act (1998:1479).

Antogs vid extra bolagsstämma den 27 februari 2020

Adopted at Extraordinary general meeting on 27 February 2020