Bolagsordning

Articles of Association

för/for BAMBUSER AB (PUBL)

(Org .nr / Reg. No. 556731-3126)

1 § Firma / Name

Bolagets firma är Bambuser AB (publ). Bolaget är publikt (publ). 

The company’s name is Bambuser AB (publ). The company is a public company (publ).

2 § Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

The company’s registered office shall be situated in the municipality of Stockholm, Sweden.

3 § Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt bedriva publiceringsverksamhet (broad- and narrowcasting) för information och underhållning med hjälp av IT samt fast och trådlös multimediateknik samt bedriva verksamhet med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 

The object of the company’s business is, directly or indirectly, to conduct publishing operations conduct publishing operations (broad- and narrowcasting) for information and entertainment using IT and wired and wireless multimedia technology and conduct business with shares and securities, and any other activities compatible therewith. 

4 § Aktiekapitalet ska uppgå till lägst / Share capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst SEK 3 350 000 och till högst SEK 13 400 000. 

The share capital shall be not less than SEK 3,350,000 and not more than SEK 13,400,000. 

5 § Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 67 000 000 och till högst 268 000 000. 

The number of shares shall be not less than 67,000,000 and not more than 268,000,000.

6 § Board of directors

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter och högst tio (10) styrelsesuppleanter. 

The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall consist of not less than three members and not more than ten members with not more than ten deputy members.

7 § Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. 

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors, with not more than two deputy auditors. 

8 § Kallelse till bolagsstämma/ Notice of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. 

Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and on the company’s webpage, within such time as set forth in the Swedish Companies Act. It shall be announced in Dagens Industri that a notice of a general meeting has been issued.

9 § Anmälan om deltagande på bolagsstämma / Notice of participation in shareholders’ meetings

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget   

senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company not later than the date specified in the notice convening the general meeting. This day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve, New Year’s Eve and must not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. Shareholders may be accompanied at a general meeting by assistants (maximum two), however, only if the shareholder has notified the company in connection with the notification of attendance.

10 § Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders’ meetings

Årsstämman skall hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

The annual general meeting shall be held within six (6) months following the end of the financial year. 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:  

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;  
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;  
 3. godkännande av dagordningen; 
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;  
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;  
 6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
 7. beslut:  
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;  
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;  
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;  
 1. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;  
 2. val av styrelseledamöter revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;  
 3. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

The following business shall be addressed at annual shareholders’ meetings: 

 1. election of a chairman of the meeting; 
 2. preparation and approval of the voting list; 
 3. approval of the agenda; 
 4. election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting; 
 5. determination of whether the meeting was duly convened; 
 6. submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
 7.  resolutions regarding: 
 1. the adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet; 
 2. allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; 
 3. discharge of the members of the board of directors and the managing director 

from liability; 

 1. determination of fees for members of the board of directors and auditors; 
 2. election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; 
 3. other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s 

 articles of association. On shareholders’ meetings must each qualified voter vote for his or her entire owned and represented shares, without limitation.

11 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

The company’s financial year shall be the calendar year. 

12 § Avstämningsbolag / Euroclear company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

13 § Insamling av fullmakter och poströstning / Collection of proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel. 

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure described in Chapter 7, Section 4, paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551). The Board of Directors may resolve, before a general meeting of shareholders, that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting pursuant to Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551). Voting by post may be made by electronic means if the Board of Directors so decides. 

Antogs vid årsstämman den 29 april 2021

Adopted at Annual General Meeting on 29 April 2021